Köpvillkor

OKEROs försäljningsvillkor.

Priser

Priserna kan ändras utan föregående varsel. För att vara bindande måste priser och leveransvillkor bekräftas av OKERO i en offert. 25% moms tillkommer på samtliga priser.

Betalningsvillkor

Försäljning sker, efter sedvanlig kreditprövning, mot faktura som förfaller till betalning 30 dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning sker försäljning mot postförskott eller förskottsbetalning. Vid postförskottsförsändelse tillkommer en avgift enligt Postnords prislista.

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta debiteras med 2% per månad från förfallodagen till dess betalning skett.

Leveransvillkor

Alla leveranser sker fritt OKEROs lager.

Ej utlöst försändelse

För försändelse som ej lösts ut utan istället gått i retur till OKERO debiteras en avgift på 400kr exkl.moms.

Leveranstid

OKEROs lagerförda egentillverkade produkter skickas normalt sett dagen efter order (vardagar). Om extra snabb leverans önskas måste detta uppges vid ordertillfället. För utrustning som tillverkas mot order samt övriga produkter gäller leveranstid enligt ÖK.

Transportskada

Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen direkt anmälas till anlitat transportföretag och till OKERO på e-post info@okero.se

Garanti

OKERO lämnar garanti på egentillverkade produkter med 2 år från leveransdatum. För övriga produkter gäller tillverkarens egna garanti.

Återköp

För vara vars originalförpackning ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar OKERO återköp under 10 dagar från leveransdatum.
Varor där originalförpackningen saknas eller skadats, komponenter saknas eller om varan har använts återköpes ej. Återköp accepteras ej heller för varor som är specialbeställda för kunds räkning.
Vid återköp utgår en återköpsavgift motsvarande 20% av varans tidigare fakturerade pris. Vid återköp skall kunden ersätta OKEROs fraktkostnader. Återköpsavgift och fraktkostnad faktureras separat.

Vid återköp skall kunden kontakta OKERO via e-post till info@okero.se och uppge fakturanummer för att erhålla ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt återköp. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit OKERO tillhanda. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till OKERO vara betald samt skall kopia på faktura och uppgift om giltigt returnummer medfölja. Är frakten ej betald eller om returnummer eller annan handling saknas återsänds varan till kunden utan åtgärd.
Återköpet är godkänt först när OKERO har mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara insänd i enlighet med ovanstående villkor.

Reklamation

Kunden har skyldighet att ankomstkontrollera varan för att försäkra sig om att den är felfri (för transportskada, se ovan). För att åberopa att en vara är felaktig skall kunden reklamera till OKERO inom 30 dagar från fakturadatum samt returnera varan.

Vid reklamation skall kunden kontakta OKERO via e-post till info@okero.se och uppge fakturanummer samt orsak till reklamationen för att erhålla ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit OKERO tillhanda. Vid retur av varan skall returfrakten till OKERO vara betald samt skall kopia på faktura, uppgift om giltigt returnummer och en detaljerad beskrivning av åberopat fel medfölja. Är frakten ej betald eller om returnummer eller annan handling saknas återsänds varan till kunden utan åtgärd. OKERO förbehåller sig rätten till produktkontroll av varan samt att debitera  testavgift om varan ej skulle vara felaktig och reklamation ej accepteras.

Ansvar för fel

Föreligger fel som OKERO ansvarar för, åtar sig OKERO att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen.

Fel på webbplatsen

OKERO reserverar sig för eventuella skrivfel, felaktiga uppgifter eller utelämnande på denna webbplats.

Force Majeure

Vi anser oss befriade från att fullgöra våra förpliktelser i detta avtal om detta beror på ändrad lagstiftning, myndighets åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, brand, översvämning, krig, terrorism, olyckshändelse av större omfattning eller liknande händelse.